Selecteer een pagina

Rent A Bike Safe Plan

Met het Rent A Bike Safe Plan fiets u onbezorgd! U kunt rekenen op pechhulp bij een defect aan uw huurfiets. Bovendien hoeft u zich geen zorge te maken bij schade of zelfs diefstal. En dat voor slechte een kleine vergoeding per huurfiets. Dat is nog eens onbezorgd fietsen!

Huurreglement

 1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object aan de verhuurder voldoen. Bij deelname aan het Rent A Bike Safe Plan van verhuurder vervallen deze kosten. Het eigen risico van de huurder bedraagt in dit geval € 25,- per fiets, € 50,- per elektrische fiets of een MTB of € 100,- voor een tandem of bakfiets. Het Rent A Bike Safe Plan vergoedt niet:
  1. Schade die is ontstaan en/of verergerd: a. met toestemming van de huurder en/of een andere belanghebbende; b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid; c. en/of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de huurder en/of een andere belanghebbende;
  2. Indien de huurder in geval van diefstal geen fietssleutel en proces-verbaal van diefstalaangifte kan overleggen.
 3. De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 20,- voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht. Daarnaast kan de verhuurder een vergoeding in rekening brengen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.
 5. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
 7. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.
 8. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 9. Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
 10. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
 • De trottoirbanden op en af te rijden.
 • Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
 • Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.
 • Op het strand of in de duinen te rijden.